Breaking News

V̲ừ̲a̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲:̲ ̲V̲ợ̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲l̲á̲i̲ ̲o̲t̲o̲ ̲c̲h̲ở̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲3̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲đ̲i̲ ̲s̲ắ̲m̲ ̲t̲ế̲t̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲.̲ạ̲.̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲

V̼ợ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼
̼N̼ữ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼!̼ ̼

hình ảnh
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼

Đạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼9̼A̼-̼1̼6̼1̼.̼0̼8̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼à̼o̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼7̼9̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

T̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼9̼C̼-̼1̼9̼2̼.̼3̼3̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼2̼9̼H̼.̼2̼4̼7̼.̼5̼5̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼á̼i̼.̼
hình ảnh

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

T̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼9/̼1̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼
hình ảnh
̼X̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼1̼-̼1̼0̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼L̼O̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼(̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼7̼ ̼c̼h̼ỗ̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼3̼6̼A̼ ̼4̼6̼0̼.̼5̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ã̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼.̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼
hình ảnh

̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼V̼
K̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼;̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼(̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ý̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼ặ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
h̼e̼o̼ ̼P̼L̼O̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.