Breaking News

V̼ừ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼:̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼,̼ự̼ ̼t̼,̼ử̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼8 ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼.̼.̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8,̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ẽ̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ẽ̼n̼ ̼l̼ẽ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼0̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼m̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ố̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼u̼-̼g̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼v̼ã̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼í̼u̼ ̼l̼a̼ ̼l̼í̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼C̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼…̼

S̼ự̼ ̼“̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼”̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ử̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼,̼ ̼b̼í̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼N̼ợ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼á̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼a̼i̼ ̼m̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1/̼8,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ ̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼x̼â̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼(̼2̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼b̼é̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼4̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼à̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼/̼8,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼

̼V̼é̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼

̼”̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼E̼m̼ ̼ơ̼i̼.̼.̼.̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼

̼”̼N̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼á̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼7̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼a̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼
̼“̼H̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼.̼

D̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.