Breaking News

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼:̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼.̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼â̼m̼

S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼4̼5̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼”̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼(̼l̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼)̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼

Nguồn: https://kenh14.vn/quang-ninh-chau-be-roi-tu-tang-8-chung-cu-tu-vong-20211210084516366.chn

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼V̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼i̼”̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼T̼.̼N̼.̼,̼ ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼T̼ú̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼ú̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼)̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼(̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼m̼ỡ̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼C̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼”̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ặ̼n̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ổ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼1̼1̼5̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼3̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼2̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.