Breaking News

T͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟â͟m͟ ͟:͟ ͟A͟n͟h͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟e͟m͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟ậ͟t͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟ả͟ ͟2͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟t͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ọ͟

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼4̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼4̼0̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼4̼7̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼C̼h̼á̼u̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼M̼.̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼.̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼)̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼. ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼a̼u̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ó̼c̼ ̼v̼ỏ̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼3̼6̼0̼.̼t̼v̼/̼l̼e̼n̼-̼c̼a̼u̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼r̼o̼-̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼e̼m̼-̼b̼i̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼t̼-̼n̼e̼n̼-̼l̼a̼i̼-̼d̼o̼.̼h̼t̼m̼l̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼5̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼
L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼t̼ ̼N̼ố̼t̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼t̼ ̼N̼ố̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼à̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼


̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼)̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼7̼%̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼n̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼t̼ ̼N̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼d̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼y̼”̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼é̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼T̼ú̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ớ̼i̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼3̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼ú̼ ̼đ̼ụ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼,̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼t̼c̼.̼v̼n̼/̼t̼r̼u̼y̼-̼t̼o̼-̼5̼-̼b̼i̼-̼c̼a̼n̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼v̼u̼-̼d̼o̼t̼-̼n̼h̼a̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼r̼u̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼i̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼s̼a̼t̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼s̼u̼-̼o̼-̼c̼a̼n̼-̼t̼h̼o̼-̼a̼r̼6̼4̼0̼5̼8̼5̼.̼h̼t̼m̼l̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼2̼H̼z̼O̼C̼I̼V̼Q̼b̼l̼v̼u̼O̼N̼j̼u̼A̼7̼A̼5̼C̼9̼a̼g̼z̼l̼3̼n̼B̼g̼5̼W̼O̼p̼d̼1̼-̼z̼z̼Q̼L̼K̼v̼T̼1̼A̼F̼o̼u̼A̼b̼5̼k̼J̼S̼D̼s̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼4̼0̼ ̼k̼g̼,̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼’̼’̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼’̼’̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼R̼a̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼L̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼a̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼L̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼)̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼.̼ Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼.̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼a̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼1̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼R̼a̼l̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼a̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ T̼h̼e̼o̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼a̼m̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼L̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼a̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼l̼a̼n̼h̼-̼2̼1̼-̼n̼a̼m̼-̼t̼u̼-̼2̼0̼1̼4̼0̼6̼1̼8̼1̼7̼0̼2̼3̼5̼6̼4̼1̼.̼h̼t̼m̼
̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ự̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼6̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼9̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼á̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼


̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼1̼2̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼P̼C̼0̼3̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼V̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ệ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ề̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼u̼ệ̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼
̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼p̼h̼a̼p̼-̼l̼u̼a̼t̼/̼x̼a̼c̼-̼d̼i̼n̼h̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼m̼o̼t̼-̼s̼o̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼v̼u̼-̼t̼u̼o̼n̼-̼g̼a̼n̼-̼3̼0̼-̼n̼g̼a̼n̼-̼t̼i̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼r̼a̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼
n̼g̼o̼a̼i̼-̼d̼e̼-̼g̼i̼a̼u̼-̼t̼o̼i̼-̼2̼0̼2̼0̼1̼2̼2̼0̼0̼7̼5̼9̼0̼5̼3̼5̼5̼.̼h̼t̼m̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.