Breaking News

H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲:̲ ̲Đ̲á̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲2̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲k̲h̲ó̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲i̲n̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲”̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲”̲

Đ̼.á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼”̼…

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5/̼11,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

̼“̼Q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼”̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼8̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼G̼.̼Đ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Ổ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼11.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼11,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼10/̼11 ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼“̼m̼à̼y̼ ̼–̼ ̼t̼a̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼

̼“̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼ứ̼ ̼m̼ủ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2/̼11)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ọ̼t̼’̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼r̼o̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼!̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼!̼

̼A̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼s̼u̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼,̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼r̼a̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼g̼á̼y̼,̼.̼.̼.̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼!̼”̼

C̼h̼á̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ẻ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼(̼á̼o̼ ̼k̼ẻ̼)̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼:̼ ̼”̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ã̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼.̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼D̼u̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼b̼à̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼.̼
̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼8̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼á̼t̼ ̼5̼0̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼11,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ọ̼a̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼o̼a̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼A̼7̼.̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5/̼11,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.