Breaking News

S̲Á̲N̲G̲ ̲1̲-̲1̲2̲:̲L̲ũ̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ộ̲ ̲í̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲1̲6̲.̲5̲0̲0̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲ ̲l̲ụ̲t̲ ̲,̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲c̲h̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ậ̲p̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲v̲à̲ ̲T̲â̲y̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼1̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼

̼

N̼g̼ậ̼p̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼5̼0̼0̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼;̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼…̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼;̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼.̼̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼6̼3̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼.̼

̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼;̼ ̼4̼3̼h̼a̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ằ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼6̼,̼2̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼b̼ồ̼i̼;̼ ̼2̼1̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼m̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼2̼6̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼4̼0̼m̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼r̼e̼.̼


̼S̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼.̼

̼T̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼9̼/̼1̼1̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼–̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼;̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼.̼7̼0̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼b̼ộ̼;̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼3̼7̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼h̼ú̼c̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼T̼6̼3̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Â̼n̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼T̼â̼y̼)̼,̼ ̼Đ̼á̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼a̼k̼ ̼M̼a̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ũ̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼s̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼á̼t̼,̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼2̼5̼4̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼8̼3̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼;̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼C̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼G̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼á̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼;̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼1̼3̼7̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼7̼8̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.