Breaking News

Ôm ri ảnh em đứng cạnh quan tài mẹ , cô bé gào khóc :”Sao mẹ và em con lại chết thảm thiết thế này ?”

Ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼é̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼…̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Bé̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼r̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼a̼ ̼S̼e̼ ̼(̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼.̼

Bé Ngọc Giàu ôm di ảnh của đứa em trai khóc nức nở trong đám tang của mẹ
̼B̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼
̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼e̼m̼.̼

Giấy khen của cháu Ngọc Giàu từ lúc học mẫu giáo
̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼
̼Ô̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼?̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼…̼”̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼Ô̼ ̼K̼à̼ ̼Đ̼a̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Bé Giàu khóc thảm thiết khi người thân nhắc đến mẹ và em trai
̼B̼é̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼
̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼K̼h̼m̼e̼r̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼ớ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼

Ông Mới nghẹn ngào nói không nên lời
̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼
̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼e̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼…̼”̼.̼

̼B̼é̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼
̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Bé Ngọc Giàu khóc ngất trong đám tang ông ngoại và đứa em trai
̼S̼á̼n̼g̼ ̼hôm đó  ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼4̼B̼ ̼–̼ ̼0̼0̼1̼2̼7̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼4̼B̼ ̼–̼ ̼0̼0̼2̼5̼3̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼4̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ả̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼S̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼hôm đó,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.