Breaking News

ɴóɴɢ (sáng 1-12) : Đâм cнếт đồɴɢ ɴɢнιệp vì ɴợ 70 triệu, đòι cả ɴăм ĸнôɴɢ cнịυ тrả

Đ.âm ch.êt đồng nghiệp vì nợ tiền, đòi cả năm không chịu trả

̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ẹ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼

̼G̼i̼ế̼t̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

 

̼M̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼S̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼S̼.̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼.̼ ̼

Đâm chết đồng nghiệp vì không trả tiền khi đến ngày hẹn | Việt Nam Mới

N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼.̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼h̼ự̼t̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼

Nợ tiền không chịu trả bị đồng nghiệp đâm chết | Pháp luật | PLO

̼S̼.̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼S̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼S̼.̼ ̼v̼ớ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ủ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼S̼.̼ ̼1̼4̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼,̼ ̼S̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼

̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼S̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼“̼V̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼.̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼S̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼a̼o̼”̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼S̼.̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼S̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼S̼.̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼S̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼–̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼S̼.̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼.̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼S̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼á̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.