Breaking News

6̲h̲ ̲3̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲d̲ậ̲y̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲l̲ạ̲n̲h̲ ̲n̲g̲ắ̲t̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼  ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼N̼e̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼H̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼/̼1̼0̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼8h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼  ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

̼H̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ă̼m̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼-̼C̼u̼b̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼T̼i̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè
̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼

̼1̼6̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼1̼6̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼M̼R̼I̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼ ̼ổ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼o̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼/̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼t̼i̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼4̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼/̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼1̼8̼0̼/̼8̼7̼/̼1̼0̼5̼ ̼m̼m̼H̼g̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼ả̼n̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè

̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼
̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼V̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼h̼i̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼Ư̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼”̼.̼

̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼d̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼“̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Bố mẹ đau đớn kể phút bé 4 tháng ở Hà Nội tử vong do ngủ bị đè

̼“̼C̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼A̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

Một bà mẹ trẻ tan nát cõi lòng với tội lỗi về cái chết của con gái 6 tuần tuổi

V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼è̼ ̼n̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼

S̼e̼q̼u̼i̼o̼a̼ ̼E̼d̼d̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼t̼c̼h̼u̼r̼c̼h̼,̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼a̼l̼a̼n̼d̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼e̼v̼a̼e̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼e̼q̼u̼i̼o̼a̼ ̼E̼d̼d̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼-̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼a̼l̼a̼n̼d̼ ̼H̼e̼r̼a̼l̼d̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼é̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ệ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼
̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼N̼e̼v̼a̼e̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼8̼:̼2̼5̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼
̼E̼d̼d̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼é̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼v̼a̼e̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

Trẻ sơ sinh quấy khóc ban đêm phải làm sao?̼

“̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼e̼v̼a̼e̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼e̼q̼u̼i̼o̼a̼ ̼E̼d̼d̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Z̼e̼a̼l̼a̼n̼d̼ ̼H̼e̼r̼a̼l̼d̼.̼
̼”̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼B̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ú̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼h̼ê̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ẵ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

B̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼B̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

trẻ sơ sinh thích bế khi ngủ

̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ô̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼â̼y̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼í̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼S̼u̼e̼ ̼K̼r̼u̼s̼k̼e̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Q̼C̼M̼B̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼”̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ú̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

About admin

Check Also

1

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.